DDG atlieka Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. metų veiksmų plano vertinimą

separator

Šių metu gegužės–gruodžio mėnesiais „Diversity Development Group“ (DDG) tyrėjų komanda įgyvendina nepriklausomą Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 m. metų veiksmų plano (toliau – Veiksmų plano) vertinimą.

Išoriniu vertinimu siekiama įvertinti Veiksmų plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimo efektyvumą ir poveikį prevencijai bei kovai su prekyba žmonėmis 2017–2019 metų laikotarpiu. Tyrimo pagrindu bus pateiktos rekomendacijos naujo veiksmų plano kūrimui rezultatyviai kovai su prekyba žmonėmis 2020–2023 metų laikotarpiui.

Vertinimą atliekančių tyrėjų komandos vadovė dr. Giedrė Blažytė tikisi, kad šis vertinimas padės prisidėti prie kovos su prekyba žmonėmis Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėse užsienyje: „Tik metodiškai išnagrinėję vykdytą veiklą ir pasiektus rezultatus, galėsime suprasti, kokios priemonės prisideda prie norimo rezultato, o kurios ne, kokie kiti faktoriai daro įtaką šiame išties dinamiškų ir konsoliduotų pastangų reikalaujančiame procese“, – teigė tyrėja.

Vertinimas bus įgyvendinimas dviem etapais:

  • Rezultatų vertinimas – ar Veiksmų planas pasiekė iškeltų tikslų ir uždavinių rezultatus (kiekybinis tyrimas)
  • Poveikio vertinimas – planuotas ir neplanuotas programos poveikis (kokybinis tyrimas)

Vertinimas vadovausis kiekybiniais ir kokybiniai duomenimis, surinktais tyrėjų komandos iš Veiksmų plano vykdytojų ir kovos su prekyba žmonėmis veikiančių aktorių lauko.

Komanda tikisi, kad organizacijos ir institucijos aktyviai bendradarbiaus teikdamos informaciją ir reflektuodamos kelių praėjusių metų veiklą bei pokyčius šiame lauke.

Kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 metų veiksmų planas – tai 2016 m. Vidaus reikalų ministro patvirtintas konkrečių veiksmų priemonių planas, siekiantis įtraukti skirtingas institucijas bei organizacijas tarpžinybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui veiksmingai kovai su prekyba žmonėmis.

Planą sudaro priemonės pagal keturis uždavinius: stiprinti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą, tobulinti prekybos žmonėmis prevenciją ir ikiteisminį tyrimą, stiprinti pagalbos teikimo sistemą nukentėjusiems ir turintiems didelę riziką nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims bei didinti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų, kuriems gali tekti bendrauti su prekybos žmonėmis aukomis, kompetencijas ir gebėjimus.

Į skirtingų veiksmų įgyvendinimą įtrauktos ministerijos (Vidaus reikalų, Socialinių reikalų ir darbo, Švietimo, mokslo ir sporto, Užsienio reikalų) ir joms pavaldžios įstaigos, savivaldybių administracijos, Nacionalinė teismų administracija, Generalinė prokuratūra, bei nevyriausybinės organizacijos. Plano įgyvendinimas yra koordinuojamas Vidaus reikalų ministerijos.

Kaip ir kitose viešosios politikos srityse, politikos priemonių efektyvumo ir poveikio vertinimui ir tolesniam politikos planavimui pasitelkta išorinė ekspertų komanda.

Pastebima, kad nešališki, konfidencialumą užtikrinantys išorinių ekspertų vertinimai įgalina politikos dalyvius ir paslaugų teikėjus būti kritiškais ir savikritiškais kokybinio tyrimo metu. Visgi, priešingai nei savarankiškų tyrimų rezultatai, vertinimų ataskaitos, skirtos sprendimus priimančiai institucijai, gali anonimizuotu ir susistemintu būdu informuoti politikos formuotojus  ir daryti pokytį.DDG – nevyriausybinė organizacija, besispecializuojanti šiuolaikinės migracijos procesų, integracijos, lygių galimybių ir pažeidžiamų grupių bei žmogaus teisių srityse, vykdo tarptautinius ir nacionalinius tyrimus ir prisideda prie viešosios politikos gerinimo bei paslaugų pažeidžiamoms grupėms inovacijų jau aštuonerius metus.

Šiuo metu organizacijos tyrėjų grupė įgyvendina tyrimus ir teikia strategines konsultacijas šešioms Lietuvos savivaldybėms trečiųjų šalių piliečių integracijos ir socialinių paslaugų teikimo šiems asmenims klausimais. DDG atstovai taip pat dalyvauja Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komitete prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Darbo grupėje veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje, sudarytos Vidaus reikalų ministerijos.

Tarptautiniu mastu DDG tyrėjai prisideda prie pabėgėlių integracijos vertinimo ir stebėsenos, įgyvendindami tyrimą „Nacionalinis integracijos vertinimo mechanizmas“ (koordinatoriai The Institute of Public Affairs (Lenkija), Migration Policy Group (Belgija)), atlieka tyrimus Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros koordinuojamam tarpdisciplininių tyrimų tinklui FRANET.

Organizacijos įgyvendintų tyrimų sąraše – ir prekybos žmonėmis situacijos bei žmogaus teisių ir laisvių monitoringas Lietuvoje (koordinatorius Žmogaus teisių stebėjimo institutas).

Daugiau apie DDG veiklą galite pasiskaityti čia