Projektą įgyvendina: Diversity Development Group

Projekto partneris: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto trukmė: 2018 06 01 – 2021 11 30

Pagalba dirbantiems migracijos srityje

 

Šiuo metu Lietuvoje nėra bendros institucinės kultūrinio išprusimo ir tarpkultūrinės kompetencijos kėlimo sistemos, todėl šių įgūdžių stiprinimas vis dar išlieka ad hoc pobūdžio. Šioms sritims institucijose ir organizacijose, dirbančiose legalios migracijos, migrantų ir prieglobsčio gavėjų integracijos srityje, skiriamas nepakankamas dėmesys, todėl nėra užtikrinamas jų tvarumas ir perimamumas. Taipogi nėra specifinių programų ar metodologijų, kurios padėtų geriau suvokti bendrą prieglobsčio, imigracijos ir integracijos situaciją bei kontekstą, vykdomą politiką ir vykstančius procesus.

Atsižvelgiant į šią situaciją ir siekiant įgyvendinti legalios migracijos, migrantų ir prieglobsčio gavėjų integracijos politikos tikslus bei principus, įyvendinamas projektas migracijos suvokimo ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimo srityje.

Projekto tikslas įdiegti mokymosi visą gyvenimą (lifelong learning) požiūrį prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose Lietuvoje pagal holistinę mokymų programą ir pagerinti legalios migracijos ir integracijos srityje dirbančių specialistų kompetencijas ir gebėjimus dirbant su migrantais ir prieglobsčio gavėjais.

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, iškelti šie projekto uždaviniai:

  1. Apmokyti legalios migracijos ir integracijos srityje dirbančius specialistus tarpkultūrinių kompetencijų klausimais ir užtikrinti, kad įgytų žinių specifinėmis temomis teisiniais, psichologiniais, smurto artimoje aplinkoje, saugumo ir duomenų apsaugos klausimais;
  2. Supažindinti legalios migracijos ir integracijos srityje dirbančius specialistus su supervizijų metodu ir įgalinti juo naudotis, dalinantis konkrečių praktinių atvejų pavyzdžiais ir galimybėmis juos spręsti;
  3. Sudaryti galimybę Lietuvos specialistų bendradarbiavimui su Šiaurės Europos organizacijų specialistais;

 

Per trejus projekto įgyvendinimo metus planuojama suorganizuoti tris mokymų ciklus (vienas ciklas per metus). Ciklą sudaro 12 mokymų.

 

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Dėl papildomos informacijos kreiptis:


Ieva Narkeliūnaitė
, mokymų organizatorė,  ieva@redcross.lt

Luka Marcinkutė, projekto koordinatorė, luka@diversitygroup.lt

mokymai

DATA

mokymų pavadinimas

01.29

Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose: kodėl tai aktualu šiandienos pasaulyje? (mokymų įvadas)

02.09

Pažeidžiamų migrantų ir prieglobsčio gavėjų integracijos ypatumai*

03.16

Paramos šeimai organizavimas tarpkultūriniame kontekste*

04.13

Migranto ir pabėgėlio apibrėžimas. Skirtumai ir panašumai

05.11

Migrantų integracija Lietuvoje: mitai, stereotipai ir realybė

06.01

Migrantų integracija Lietuvoje: duomenų apsauga, socialinės ir sveikatos apsaugos, švietimo bei dalyvavimo darbo rinkoje klausimai

06.08

Migranto kultūrinės aplinkos, tradicijų ir religijos įtaka integracijai Lietuvoje

08.24

Pasaulinės migracijos tendencijos ir visuomenių požiūrių kaita

09.21

Paramos teikėjas: motyvacija, kompetencija ir iššūkiai. I dalis

10.12

Paramos teikėjas: motyvacija, kompetencija ir iššūkiai. II dalis

11.09

Migrantų integracija Lietuvoje: tinkama komunikacija – raktas į sėkmingą procesą

12.20

Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose: apibendrinimas

* Socialinių paslaugų priežiūros departamento akredituota programa

Lektoriai

Egdūnas
Račius

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO REGIONISTIKOS KATEDROS PROFESORIUS

Religijotyrininkas ir islamo kultūros tyrinėtojas, turintis daugiau kaip 20 metų mokslinės veiklos patirtį islamo ir musulmonų kultūrų studijų srityje Profesorius yra parašęs kelias dešimtis knygų, mokslinių straipsnių ir publikacijų šia tema.

Laurynas
Biekša

SOCIALINIŲ MOKSLŲ DAKTARAS

Advokatas, pabėgėlių teisės ekspertas, didelį dėmesį skiria prieglobsčio, migracijos ir žmogaus teisių byloms. Nuo 2010 m. Mykolo Romerio Universiteto docentas, skaitęs paskaitas apie žmogaus teisių apsaugą Moldovos, Ukrainos, Nyderlandų, Vengrijos ir Lenkijos universitetuose.

Said
Dadašev

SOCIALINIŲ MOKSLŲ DAKTARAS

Psichologas, kuriam 2016 m. buvo suteikta Lietuvos mokslo tarybos doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus. Mokslo darbuotojas bei mokymų lektorius Vilniaus Universitete, Psichologijos institute. Said Dadašev teikia psichologines konsultacijas prieglobsčio prašytojams/gavėjams bei pabėgėliams Lietuvoje.

Eglė
Murauskaitė

TARPTAUTINIO SAUGUMO IR NEKONVENCINIŲ GRĖSMIŲ EKSPERTĖ

Viena labiausiai patyrusių saugumo specialisčių Lietuvoje, saugumo discipliną 2010 – 2012 m. studijavo „Science Po“ universitete, Prancūzijoje. Domisi krizių komunikacijos ir valdymo, tarptautinių santykių, saugumo politikos bei pasaulinio saugumo temomis. Eglė Murauskaitė dirba su netradicinėmis grėsmėmis saugumui Lietuvoje, yra atsakinga už karinių krizių modeliavimą Europoje.

Rugilė
Butkevičiūtė

VILNIAUS MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO ABSOLVENTĖ, TEISININKĖ

Lektorė, daugiau nei 9 metai dirbanti lyčių lygybės srityje. Veda įvairaus formato mokymus ir užsiėmimus smurto artimojoje aplinkoje, moterų ir vyrų lygių galimybių, prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių temomis.

Marius
Laurinaitis

SOCIALINIŲ MOKSLŲ DAKTARAS

Mykolo Romerio Universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Finansų instituto docentas, dėstantis informatikos teisės, duomenų apsaugos, asmens duomenų apsaugos teisės ir saugumo dalykus. Marius Laurinaitis yra parašęs daugiau nei 10 publikacijų teisės, finansinių paslaugų ir informacinių technologijų srityje.

Ilona
Ivašauskaitė

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TARPTAUTINĖS IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS INSTITUTO DOKTORANTĖ

Advokatė, besispecializuojanti prieglobsčio, migracijos ir žmogaus teisių bylose. Nuo 2012 m. Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė, skaitanti tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos paskaitas, ir nuo 2015 m. šio instituto doktorantė.