Projektas FOR-IN | Švedijoje ir Danijoje įgyvendinami mokomieji vizitai

separator

// PRANEŠIMAS LIETUVIŲ K.

2022 m. gruodžio 5 9 d. Šiaurės ir Baltijos šalių iniciatyvos ForIn (Pabėgėlių ir imigrantų integracijos skatinimas/For Integration) įgyvendinimo komanda kartu su JTVPK atstovybe Šiaurės ir Baltijos šalims ir partneriais organizuoja mokomąjį vizitą į Daniją ir Švediją nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms iš Baltijos šalių.

Mokomųjų vizitų į Daniją ir Švediją tikslas – įgyti žinių apie vietinę integracijos politiką ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant stiprinti vietinio lygmens priėmimo bei integracijos gebėjimus ir parengti holistinį vietinio lygmens integracijos veiksmų planavimą Baltijos šalių savivaldybėse. Tikimasi, kad per susitikimus ir diskusijas priimančiose Danijos ir Švedijos savivaldybėse bus sukurti regioniniai integracijos specialistų tinklai, kurie dar labiau palengvins keitimąsi žiniomis.

Baltijos šalių delegacija

Estijos delegaciją sudarys Tartu miesto, Pärnu miesto, Jõhvi miesto, Estijos miestų ir savivaldybių asociacijos, Estijos kultūros ministerijos ir koordinuojančio projekto partnerio Tartu Welcome centro atstovai.

Latvijos nariai bus iš Jekabpilio, Jelgavos, Balvų, Aizkrauklės miestų savivaldybių, taip pat koordinuojančių projekto partnerių Socialinės integracijos fondo ir „Providus“ atstovai.

Iš Lietuvos dalyvaus valstybės tarnautojai iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybių administracijų, taip pat Akmenės rajono savivaldybės. Prie delegacijos prisijungs Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas ir vietos projektą koordinuojančio partnerio „Diversity Development Group” atstovas.

2022 m. gruodžio 14 d. „Diversity Development Group“, remdamasi Danijoje ir Švedijoje vykusių susitikimų metu įgytomis žiniomis, organizuos internetinį seminarą, skirtą konkrečiai šaliai, ir grupines diskusijas, į kurias pakvies Lietuvos savivaldybes, suinteresuotas kompetencijų apie naujai atvykusių asmenų integraciją ugdymu.

Pažintinių vizitų programa: dėmesys iššūkiams, galimybėms ir sprendimams

Danijoje Baltijos šalių delegacija lankysis Roskildės ir Gentoftės savivaldybėse, kur susipažins su vietos lygmens integracijos ekosistema, įskaitant sąsajas su nacionalinio lygmens politika ir savivaldybių programomis, susipažins su bendradarbiavimu su pilietine visuomene ir nevyriausybinėmis organizacijomis, susitiks su vaikų dienos centrais, kalbų mokyklomis ir privačiomis įmonėmis. Diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama iššūkiams, galimybėms ir sprendimams – kas veikia geriausiai. Bus organizuojami apsilankymai vietose, kur teikiamos integracijos paslaugos, įskaitant kalbų mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas. Pagrindinė nevyriausybinė organizacija, Danijos Raudonasis Kryžius, pasidalys savo darbo su savivaldybėmis patirtimi.

Taip pat bus surengtas susitikimas Tarptautinio įdarbinimo ir integracijos agentūroje, kuriame bus apžvelgta nacionalinio lygmens integracijos politika ir sąsajos su integracijos darbu savivaldybėse.

Danijos Eslöv savivaldybėje delegacija susipažins su integracijos darbu kartu su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, įskaitant kalbų mokymą (ABF), skaitmeninimą (Studiefrämjandet) „Pippi power” (Gelbėkit vaikus) ir integraciją į darbo rinką.

Intensyvi programa planuojama Švedijoje. Vizito Malmėje metu Baltijos šalių partneriai išsamiai susipažins su Skåne partneryste ir susitiks su Malmės savivaldybės atstovais. Skåne partnerystė yra gerai žinoma dėl savo holistinės ir įtraukios naujai atvykusių pabėgėlių ir imigrantų integracijos strategijos, kurioje daugiausia dėmesio skiriama ilgalaikiam darbui siekiant dalyvavimo ir žinių.

Planuojami susitikimai su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis integracijos paslaugas pabėgėliams ir imigrantams, pavyzdžiui, Tarptautine moterų asociacija (IKF) ir organizacija „Hej Främling”.

Lundo savivaldybėje bus suteikta daugiau žinių apie savivaldybės ir NVO bendradarbiavimą, siekiant koordinuoti veiklą, skirtą Ukrainos pabėgėlių situacijai Lunde spręsti.

Apie FOR-IN projektą

Šiaurės ministrų tarybos biurai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro atstovybė Šiaurės ir Baltijos šalims kartu su valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis iš viso Šiaurės ir Baltijos regiono pradėjo įgyvendinti išsamų integracijos projektą FOR-IN.

Projektas truks dvejus metus (2022-2024 m.) ir sujungs įvairius dalyvius – nuo ministerijų ir savivaldybių iki NVO ir pabėgėlių bei migrantų kilmės veikėjų.

Siekiama, kad Šiaurės ir Baltijos šalys pasimokytų viena iš kitos patirties ir galiausiai į integracijos procesus geriau įtrauktų vietos veikėjus ir pačius pabėgėlius. Projekto partneriai mokysis vieni iš kitų dalyvaudami konferencijose, renginiuose ir mokomuosiuose vizituose visame regione.

JTVPK remia projektą finansiškai ir atlieka patarėjo vaidmenį, palengvina dialogą tarp įvairių projekto dalyvių ir užtikrina pabėgėlių ir migrantų dalyvavimą.

// PRANEŠIMAS ANGLŲ KALBA

On 5-9 December 2022, the implementing team of the Nordic-Baltic Initiative For-In (Fostering refugee and immigrant integration/For Integration) together with UNHCR Representation for the Nordic and Baltic countries, and partners are organizing the study trip to Denmark and Sweden for national and local authorities from the Baltic countries.

The aim of the study visits in Denmark and Sweden is to acquire the knowledge about the local integration policies and cooperation with NGOs to reinforce local level reception/integration capacities and the development of holistic local level integration action planning in the Baltic municipalities. It is anticipated that through meetings and discussions at hosting municipalities in Denmark and Sweden regional networks of integration practitioners will be built to further facilitate knowledge exchange.

The Baltic delegation

The Estonian delegation will consist of representatives from the local governments of Tartu City, Pärnu City, Jõhvi City, the Association of Estonian Cities and Municipalities, the Estonian Ministry of Culture and coordinating project partner Tartu Welcome centre.

The Latvian members will be from the local governments of Jēkabpils, Jelgava, Balvi, Aizkraukle, also the representatives from the coordinating project partners Social Integration Foundation and Providus.

From Lithuania there will be the civil servants from administrations of city municipalities of Vilnius, Klaipeda and Siauliai, also Akmenė District Municipality. The delegation will be joined by a representative of the Lithuanian Ministry of Social Security and Labour and the local coordinating partner Diversity Development Group.

On 14 December, 2022 Diversity Development Group will organize an online country specific seminar and group discussions based on the knowledge gained from the meetings in Denmark and Sweden by inviting the Lithuanian municipalities interested in competence building about the integration of newly arrived.

Study visits programme: focus on challenges, opportunities, and solutions

In Denmark the Baltic delegation will visit to municipalities of Roskilde and Gentofte where they will be acquainted with the local level integration ecosystem, including linkages to national level policies and municipal programmes, learn about the cooperation with civil society and NGOs, have meetings at day-care centres, language schools and private companies. The focus of the discussions will be on challenges, opportunities, and solutions – what works best. Site visits will be organized to places where integration services are provided, including language school and vocational training. The key NGO, Danish Red Cross, will share their experience in working with municipalities.

There will also a meeting be organized at the Agency for International Recruitment and Integration where the overview of national level integration policies and linkages to integration work in municipalities will be presented.

In Eslöv municipality, Denmark, the delegation will learn about the integration work together with different NGOs, including language tuition (ABF), digitalization (Studiefrämjandet) ‘Pippi power’ (Save the children), and labor market inclusion.

An intensive program is planned in Sweden. During the visit in Malmö the Baltic partners will learn about Skåne Partnership in depth and meet representatives of Malmö municipality. Skåne Partnership is well known for its holistic and inclusive integration strategy of newly arrived refugees and immigrants focusing on long-term work for participation and knowledge.

It is planned to have meetings with the NGOs which are providing integration services for refugees and immigrants, such as the International Women’s Association (IKF) and “Hej Främling” (Hello Stranger!)

In Lund municipality more knowledge will be delivered about the cooperation between municipality and NGOs to coordinate the activities addressing Ukrainian refugees’ situation in Lund.

About the FOR-IN project

The Nordic Council of Ministers offices in Lithuania, Latvia and Estonia, and UNHCR Representation for the Nordic and Baltic countries have launched the comprehensive FOR-IN integration project together with authorities, and NGOs from across the Nordic-Baltic region.

The project will run for two years (2022-2024) and connect various actors, ranging from ministries and municipalities to NGOs and actors with refugee and migrant background.

The aim is for the Nordic and Baltic countries to learn from each other’s experiences and ultimately, engage local actors and refugees themselves better in the integration processes. The project partners will learn from each other by participating in conferences, events, and study visits across the region.

UNHCR is supporting the project financially and acts as advisor, facilitating dialogue between the different participants in the project, and ensuring the participation of refugees and migrants.